Mažeikių rajono Šerkšnėnų kultūros centro nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja
biudžetinės įstaigos Mažeikių rajono Šerkšnėnų kultūros centro (toliau – Kultūros centras) teisinę
formą, buveinę, veiklos tikslus ir funkcijas, teises ir pareigas, valdymą ir veiklos organizavimą,
darbuotojų priėmimą į darbą, atleidimą iš darbo, jų darbo apmokėjimo tvarką, lėšų šaltinius, jų
naudojimo tvarką, finansinės veiklos kontrolę, steigimo, pertvarkymo, reorganizavimo, likvidavimo
tvarką, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, viešų pranešimų skelbimo
ir visuomenės informavimo tvarką.

Mažeikių rajono Šerkšnėnų kultūros centro nuostatai

Vidaus darbo tvarkos taisyklės